WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > ORGANIZACJE POZARZĄDOWE > Ogłoszenia/przetargi

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 Ogłoszenia / przetargi

 

Portal organizacji pozarządowych   
Archiwum
|  2017   |  2016  |  2015  |  2014  |  2013   |  2012  |  2011  |  2010  | 2009  |  2008  2007  2006  |
 

 

Szkolenie dla organizacji pozarządowych
07.12.2007  


Gmina Jaworzyna Śląska organizuje bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu pozyskiwania środków pozabudżetowych. Szkolenie odbędzie się 20 grudnia w godz. 10.00 – 15.00
w Samorządowym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej – sala nr 7.

Zajęcia poprowadzi Pan Maciej Skwara z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej we Wrocławiu – specjalista ds. Projektów UE. Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o zapisy w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej – p. nr 15 – Ewa Nizio lub pod nr tel. 074 858 82 33.

Z każdej organizacji pozarządowej można zgłosić 1 osobę.


Otwarty konkurs na wykonanie zadań państwowych realizowanych
w ramach projektu „KAROL" w 2008 r.
29.10.2007  


Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na wykonanie zadań państwowych realizowanych w ramach projektu „KAROL” w 2008r. Celem projektu jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz w rodzinie ze wsi i małych miast (do 25tys mieszkańców).

Oferta dotyczy realizacji następujących zadań finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej:

1) zakup i dystrybucja sprzętu sportowego,
2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży,
3) organizacja obozów sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
4) organizator sportu dzieci i młodzieży

Wymagane dokumenty:
Wniosek + załączniki – dostępne na stronie www.jaworzyna.net oraz na www.msport.gov.plDO POBRANIA

  Ogłoszenie o konkursie                 Wniosek                      Załączniki do wniosku   Dofinansowanie zajęć z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych
w roku 2008
11.10.2007  


Warunki i tryb składania wniosków, przyznawania dofinansowania oraz przekazywania środków finansowych z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów określa Rozporządzenie.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 zaplanowano środki finansowe Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w wysokości 14 284 000 zł.

O dofinansowanie zajęć mogą wystąpić:

- kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
- organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu   
   upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
- jednostki samorządu terytorialnego

Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.


DO POBRANIA

  Pełna treść ogłoszenia"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim"
10.10.2007  


Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim dofinansowanych w ramach dotacji budżetowej na rok 2007.

Zasady przyznawania dofinansowania i warunki realizacji zadania:

1) Konkurs adresowany jest do organizacji spoza sektora finansów publicznych, których celem statutowym jest
    działalność w zakresie sportu i kultury fizycznej,

2) Wymagane dokumenty:
 
    a) wniosek z następującymi załącznikami:
        - zakres rzeczowy zadania (Zał. nr 1)
        - plan rzeczowo-finansowy zadania zleconego (Zał. nr 2)
        - plan finansowy kosztów pośrednich (Zał. nr 3);


DO POBRANIA

 
Ogłoszenie o konkursie                 Wniosek                      Załączniki do wniosku   


„Sport Wszystkich Dzieci”
10.10.2007  


Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań państwowych dofinansowywanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w ramach programu "Sport Wszystkich Dzieci" w IV kwartale 2007 r.

Konkurs adresowany jest do organizacji spoza sektora finansów publicznych, których celem statutowym jest działalność w zakresie rozwijania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci
i młodzieży,

Oferta dotyczy realizacji następujących zadań:
- zakup i dystrybucja sprzętu sportowego,
- organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
- organizacja obozów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresach wolnych od nauki,
- promocja sportu dzieci i młodzieży.


DO POBRANIA

 
Ogłoszenie o konkursie                 Wniosek                      Załączniki do wniosku   


BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych przez wspólnoty mieszkaniowe, wspieranych przez Gminę Jaworzyna Śląska w 2007 roku 
05.10.2007  


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr X/49/07 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 16.06.2007 r. Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłasza otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych przez wspólnoty mieszkaniowe, wspieranych przez Gminę Jaworzyna Śląska w 2007 roku.


DO POBRANIA

 
Ogłoszenie o konkursie
 
Druk oferty


PROPOZYCJE DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2008 
21.09.2007  


W celu opracowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) na rok 2008, zapewniającego dobrą współpracę pomiędzy Gminą Jaworzyna Śląska
a organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, prosimy
o składanie propozycji na realizację zadań publicznych z zakresu wymienionego w art. 4 Ustawy w terminie
do 12 października 2007r.

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy ma za zadanie uchwalić Rada Miejska na podstawie art. 5 ust. 3 w/w Ustawy.

Projekty te ułatwią złożenie wniosków do budżetu na 2008 rok w zakresie zadań publicznie użytecznych.
 

WNIOSKI O NOWE DOTACJE NA 2008 ROK 
31.08.2007  


Gmina Jaworzyna Śląska informuje o możliwości składania wniosków na udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, prowadzącymi działalność statutową związaną z realizacją zadań publicznych Gminy innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.).
    
     Wnioski przygotowane wg wzoru dostępnego w Urzędzie Miejskim – p.15 oraz na stronie internetowej www.jaworzyna.net, należy składać w terminie do 30 września 2007 r.


 

Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych  
03.08.2007  


W dniu 2 sierpnia 2007r. rozstrzygnięty został konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego    na wsparcie następujących zadań:

1) Organizacja imprezy kulturalnej integrującej mieszkańców gmin partnerskich – dotację w kwocie
    1 500,00 zł. otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz Współpracy Jaworzyny Śląskiej i Pfeffenhausen         
    z Jaworzyny Śląskiej – na organizację Dni Polsko-Bawarskich;
 

| WIĘCEJ .... |


OGŁOSZENIE KONKURSU 
25.06.2007  

 
Gmina Jaworzyna Śląska reprezentowana przez Burmistrza na podstawie: ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm) oraz uchwały nr V/3/07 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. z dnia 02.02.2007r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jaworzyna Śląska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji następujących zadań:
  1. Organizacja imprezy kulturalnej integrującej mieszkańców gmin partnerskich - proponowana dotacja wynosi 1500 zł. (w roku 2006 dotacja wynosiła 0 zł.),

  2. Krzewienie kultury ludowej - proponowana dotacja wynosi 2500 zł. (w roku 2006 dotacja wynosiła 0 zł.),

  3. Wspieranie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - proponowana dotacja wynosi 2500 zł. (w roku 2006 dotacje na dwa podobne zadania wyniosła łącznie 8000 zł.),

  4. Wspieranie działań na rzecz uzyskiwania dodatkowych i wyższych kwalifikacji przez mieszkańców gminy - proponowana kwota dotacji 3000 zł. (w roku 2006 dotacja wynosiła 0 zł.),

  5. Wspieranie działań na rzecz międzynarodowej wymiany młodzieży w celu przełamywania barier społecznych, kulturowych i językowych - proponowana kwota dotacji 5500 zł. (w roku 2006 dotacja wynosiła 0 zł.),

| WIĘCEJ .... |


Zarządzenie Burmistrza Miasta 
27.04.2007  

 
ZARZĄDZENIE NR 52/B/07

Burmistrza Miasta Jaworzyna Śląska
z dnia 12.04.2007r.

w sprawie: wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadań publicznych w drodze otwartego konkursu ofert przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w 2007 roku.

| WIĘCEJ ... |


Nabór do Komisji Konkursowej
14.03.2007  

W związku z planowanym powołaniem Komisji Konkursowej w myśl § 4 pkt 1 rocznego programu współpracy Gminy Jaworzyna Śląska na 2007 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego proszę o wytypowanie przez prezesów organizacji działających na terenie naszej Gminy kandydata na członka Komisji.

Komisja Konkursowa jest zespołem oceniająco - opiniującym, który ma na celu praktyczną realizację postulatu udziału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach programowych samorządu lokalnego. Zadaniem komisji jest dokonywanie oceny złożonych do konkursu ofert oraz innych wniosków o dotacje z budżetu gminy.

Pisemne zgłoszenia wzoru <kandydat_wzor.doc>, proszę dostarczyć do Urzędu Miasta w Jaworzynie Śląskiej do dnia 23 marca 2007r.

Informacji dotyczących zasad działania i regulaminu prac Komisji udziela Pan Marcin Górski.

Burmistrz Miasta
Jaworzyna Ślaska


Ogłoszenie konkursu
03.03.2007  

Gmina Jaworzyna Śląska reprezentowana przez Burmistrza Miasta na podstawie: ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm) oraz uchwały nr V/3/07 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. z dnia 02.02.2007r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jaworzyna Śląska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji zadań:

| WIĘCEJ ... |
Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

03.03.2007 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |