WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > ORGANIZACJE POZARZĄDOWE > Ogłoszenia/przetargi

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 Ogłoszenia / przetargi

 

Portal organizacji pozarządowych   
Archiwum
|  2017   |  2016  |  2015  |  2014  |  2013   |  2012  |  2011  |  2010  | 2009  |  2008  2007  2006  |
 

Aktualizacja danych o organizacjach pozarządowych.
28.12.2006  

 
Koniec starego i początek nowego roku to dobry czas na weryfikacje danych organizacji pozarządowych znajdujących się w gminnej bazie danych. Dlatego proszę prezesów organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Jaworzyna Śląska o wypełnienie nowej ankiety organizacji pozarządowych. Aktualizacja danych poprawi kontakt pomiędzy przedstawicielami Gminy a organizacji pozarządowych oraz ułatwi dotarcie wszystkim zainteresowanym do organizacji.

DO POBRANIA
  •  Ankieta Organizacji Pozarządowej  (PDF)

Grzegorz Grzegorzewicz
Burmistrz Miasta

 


Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2007 r. 
- po konsultacjach.
03.11.2006  

 
W dniu 20 października 2006r. w godzinach 15:00 - 16:15 w budynku SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej, odbyły się konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2007. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących organizacji:

 1. Stowarzyszenie na rzecz współpracy Jaworzyny Śląskiej i Pfeffenhausen

 2. UKS "Karolinka"

 3. UKS "Gimnazjalny Klub Sportowy"

 4. Jaworzyńskie Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym

 5. Urząd Miasta w Jaworzynie Śląskiej

Podczas dyskusji omówione zostały przewidywane kierunki działań w roku 2007, możliwości poszerzenia współpracy. Wynikiem spotkania są nowe zapisy dodane do projektu programu.

DO POBRANIA
  •  Projekt programu współpracy po konsultacjach  (PDF)

Dziękuję za współpracę.

Natalia Kita
Z-ca Burmistrza Miasta


PROPOZYCJE DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2007
01.09.2006  

 
Na podstawie art.5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm. ) zadaniem Rady Miejskiej jest uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3. W celu opracowania Programu na rok 2007r. zapewniającego dobrą współpracę pomiędzy Gminą Jaworzyna Śląska a podmiotami, o których mowa w ww. Ustawie, proszę o składanie propozycji na realizację zadań publicznych z zakresu wymienionego art. 4 Ustawy w terminie do 30 września 2006r.

Burmistrz Miasta
Jaworzyna Śląska


WNIOSKI O NOWE DOTACJE NA 2007 ROK.
31.08.2006  


Gmina Jaworzyna Śląska
reprezentowana przez Burmistrza Miasta
na podstawie uchwały nr XXII/33/04 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dn. 21.05.2004r.

| WIĘCEJ ... |


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań
20.04.2006
  

ogłoszonego dnia 14 marca 2006 r. na podstawie: ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm. ) oraz uchwały nr LII/7/06 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. z dnia 24.02.2006r. w sprawie przyjęcia programu współpracy na rok 2006 Gminy Jaworzyna Śl. z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

| WIĘCEJ ... |


Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji zadań
14.03.2006

Gmina Jaworzyna Śląska
reprezentowana przez Burmistrza Miasta

na podstawie: ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm. ) oraz uchwały nr LII/7/06 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. z dnia 24.02.2006r. w sprawie przyjęcia programu współpracy na rok 2006 Gminy Jaworzyna Śl. z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji zadań:

 1. Zagospodarowanie terenu we wsi Piotrowice na plac zabaw - działka nr 289/4 - proponowana kwota dotacji wynosi 9 335 zł (w tym wkład rzeczowy 1 100 zł). (w roku 2005 dotacja wynosiła 0 zł.). Wymagane jest zaangażowanie środków własnych podmiotu starającego się o realizację zadania w wysokości 40 % kosztu realizacji zadania.
   

 2. Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym lub terapeutycznym dla minimum 40 dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Jaworzyna Śląska w wieku do lat 12, pochodzących z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, problemami narkomani. Zadanie zrealizowane zostanie nad morzem. - proponowana dotacja wynosi 17 500 zł. (w roku 2005 dotacja wynosiła 0 zł.),

więcej ...  |


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji zadań.
23.02.2006

W dniu 22 lutego 2006 r. został rozstrzygnięty konkurs na wsparcie zadań do realizacji przez podmioty prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego.

Oferty, które zostały wybrane na poszczególne zadania:

 1.  Mikołajkowy Turniej Szachowy - wyłoniono ofertę Gminnego Ludowego Klubu Sportowego z Jaworzyny Śląskiej,
 2. III Jaworzyński Turniej Tenisa Stołowego - wyłoniono ofertę Gminnego Ludowego Klubu Sportowego z Jaworzyny Śląskiej,

więcej ...  |


Wyodrębniony rachunek bankowy dla realizacji zadania - nie jest wymagany.
27.01.2006

W świetle zmienionych przepisów dot. realizacji zadań publicznych nie jest wymagane utworzenie wyodrębnionego rachunku bankowego na przyjęcie dotacji na zadanie, o którym mowa w otwartym konkursie ogłoszonym 17 stycznia 2006r na wparcie organizacji zadań w roku 2006 - część oferty konkursowej "Dodatkowe uwagi" punkt 1. Pozostaje natomiast wymóg prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania oraz wydatków związanych z jego realizacją.
 
W części oferty konkursowej "Wymagania dotyczące składanej oferty" w punkcie 5, który brzmi:
"do wniosku należy dołączyć statut oraz aktualny odpis z właściwego rejestru podmiotu, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - w przypadku składania ofert na kilka zadań dopuszczalne są uwierzytelnione kserokopie tych dokumentów.", słowo aktualny oznacza faktyczny stan prawny, niezmieniony od chwili wystawienia odpisu.
Nieaktualny jest więc zapis podany w ogłoszeniu "wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert". Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

27.01.2006 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |